Zarząd Spółki pod firmą WILKI KROSNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie (dalej “Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legionów 1, 38-400 Krosno.
30.09.2020 r.